Förvaltning engelska. Kursplan: Offentlig förvaltning A 2019-11-30

Kursplan: Offentlig förvaltning A

förvaltning engelska

I kursen presenteras Àven centrala frÄgor kring representativitet, den statliga vÀrdegrunden och ett offentligt etos samt dilemman och utmaningar en tjÀnsteman kan möta i sitt yrkesutövande. Undervisningens upplÀgg Undervisningen bedrivs i form av förelÀsningar och diskussionsseminarier. Om en student har intyg frÄn Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rÀtt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk. Delkursen belyser strukturer, processer och utvecklingsdrag, frÀmst i den svenska statsförvaltningen. Sambandet mellan EuroparÀtten och den svenska rÀtten behandlas översiktligt.

Next

Kursplan: Offentlig förvaltning A

förvaltning engelska

Litteratur Om litteraturen förÀndras mellan terminer, faststÀlls ny litteraturlista inför nÀstkommande termin senast 15 juli respektive 15 december. InnehÄll, delkurser och examinationsmoment Kursen ger en övergripande introduktion till Àmnet offentlig förvaltning generellt och till det svenska förvaltningssystemet i synnerhet. Examination 1001: Den svenska förvaltningsmodellen: Individuella skriftliga inlÀmningsuppgifter, inlÀmning av en skriftliga gruppuppgift och en skriftlig salstentamen. FrÄnvaro frÄn högst ett 1 seminarium per delkurs kan kompenseras genom skriftliga inlÀmningsuppgifter efter anvisning frÄn kursansvarig. DÀrutöver introduceras nÄgra huvudomrÄden inom organisationsteori som styrning, kultur och struktur med sÀrskilt tonvikt pÄ offentliga organisationer. . SÀrskilt diskuteras förhÄllandet mellan demokrati, byrÄkrati, marknad och civilsamhÀlle samt förvaltningens och förvaltningspolitikens förÀndring.

Next

Kursplan: Offentlig förvaltning A

förvaltning engelska

Kursen behandlar rÀttsreglerna om normgivning och rÀttstillÀmpning, fri- och rÀttighetsregleringen, regleringen av förvaltningsmyndigheterna samt förvaltningsförfarandet vid tillkomst och överklagande av förvaltningsbeslut. Behörighetskrav GrundlÀggande behörighet samt Engelska B, SamhÀllskunskap A OmrÄdesbehörighet 6. FaststÀllande Kursplanen Àr faststÀlld av InstitutionsnÀmnden för samhÀllsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2019-01-24 enligt bestÀmmelserna i högskoleförordningen. För samtliga delkurser gÀller Àven obligatorisk nÀrvaro vid seminarier. BegrÀnsningar i rÀtten att tillgodorÀkna kursen i examen Kursen för inte tillgodorÀknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgÄngen kurs, vars innehÄll helt eller delvis överensstÀmmer med innehÄllet i kursen. Kursen omfattar introducerande och mÄngvetenskapliga delkurser som behandlar den svenska förvaltningen frÄn olika perspektiv och som introducerar studenterna till det akademiska studiet av offentlig förvaltning. FrÄgor om rÀttssystemet, rÀttens roll i samhÀllet och i synnerhet rÀtten som styrmedel nÀr det gÀller relationerna mellan enskilda personer och myndigheter behandlas ingÄende.

Next

Kursplan: Offentlig förvaltning A

förvaltning engelska

. . . . . .

Next

Kursplan: Offentlig förvaltning A

förvaltning engelska

. . . . . . .

Next

Kursplan: Offentlig förvaltning A

förvaltning engelska

. . . . . . .

Next

Kursplan: Offentlig förvaltning A

förvaltning engelska

. . . . . .

Next

Kursplan: Offentlig förvaltning A

förvaltning engelska

. . . . . . .

Next

Kursplan: Offentlig förvaltning A

förvaltning engelska

. . . . .

Next

Kursplan: Offentlig förvaltning A

förvaltning engelska

. . . . . .

Next