Minstelønn norge. Altinn 2019-11-27

Minstelønn er ikke aktuelt for Norge, sier Anniken Hauglie

minstelønn norge

Praktikanter Praktikanter lønnes med minst 70 % av satsen for ufaglærte fast ansatte arbeidstakere. Eksempler på dette kan være firmabil, fri avis, mobiltelefon, firmahytte og bedriftsbarnehage. Bakgrunnen for Norges mangel på nasjonal minstelønn I mange andre land er det slik at det finnes en minstelønn, fastsatt av politikerne. Helge Haukeland anbefaler er «ja». Først, lønn er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Vanligvis er det slik at den opparbeidede lønnen skal betales i penger, men det er heller ingenting i veien for at partene i arbeidsforholdet avtaler at lønnen helt eller delvis betales i f.

Next

Altinn

minstelønn norge

Det inkluderer også arbeid på hagesenter, planteskolearbeid og lager- og terminalarbeid. Dette er derfor et svært viktig element for i en minstelønnsavtale. Minstelønnssatsen gjelder kun ved kabotasjekjøring. Hovedregelen er likevel at man skal avtale tillegg utover det som er minstelønn. De nye reglene vil gjelde fra 1. Ofte kan det også være slik at arbeidstakere over 18 år lønnes med en timelønn fra og med 130 kroner, mens de under lønnes med en timelønn som er 10 til 20 % lavere enn dette. Fleksibiliteten gjør at bedriftene kan ta høyde for svinginger, og arbeiderne får muligheten til å kreve mer når det går bra.

Next

Minstelønn og minstelønnsavtaler

minstelønn norge

Utenlandske konkurrenter har vunnet anbud på priser som ikke er mulig å konkurrere med når du skal betale dine ansatte etter norsk tariffavtale. En pause som ifølge forhandlingsleder for Arbeidsmandsforbundet, Helge Haukeland, gjorde godt. Satsen gjelder ikke ved internasjonal transport. Dette er blant annet bedriftens lønnsomhet, konkurranse i bransjen og fremtidsutsiktene til bedriften. Ansvaret gjelder for arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten. Dette er forskjellig fra andre steder i verden der det ofte kun er snakk om lokale avtaler. Tilsvarende kan jobber i hagen sammenlignes med jobber innen jordbruk- og gartnerinæringene, og bør lønnes med et minimum på kr 95,- per time for de yngste og kr 135,- per time for de eldste.

Next

En ny minstelønn på 198 kroner timen skal hindre sosial dumping i anleggsbransjen

minstelønn norge

It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable. Dette betyr i praksis at dersom det ikke finnes noen tariffavtale på arbeidsplassen har man som arbeidstaker ikke rett på noen spesiell minstelønn. Tips Arbeidstilsynet vurderer ikke tips som en del av lønnen etter allmengjøringsforskriften. Man benytter noen grunnleggende kriterier for å avgjøre hvor mye ekstra arbeidstakerne får. Siktemålet er å fremforhandle tillegg utover det som er avtalt, og størrelsen på disse vil avhenge av lokale forhold. Arbeidstid På linje med de fleste tariffavtaler, er det også vanlig å betale mer for kvelds- og nattarbeid, og arbeid på lørdager, søndager og helligdager.

Next

Minstelønn er ikke aktuelt for Norge, sier Anniken Hauglie

minstelønn norge

Denne avtalen gir mer fleksibilitet i bransjer som er spesielt utsatt for strek konkurranse. Samtidig får arbeiderne sterkere kort på hånden i medgangstider for bedriften. Minstelønn per time fra 1. Dersom bedriften stiller en mer selvstendig boenhet til rådighet, med blant annet kokemuligheter, avtales leie mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Spørsmålet har versert i flere tiår.

Next

Minstelønn er ikke aktuelt for Norge, sier Anniken Hauglie

minstelønn norge

Spesiell kompetanse, utdannelse og erfaring Krever jobben en helt spesiell kunnskap, så er det grunn til å betale litt mer enn man ellers ville gjort for ellers lignende arbeid. Men i 3F sover vi ikke rolig før vi har sett et konkret forslag fra Kommisjonen som lever opp til den garantien, sa Holm til Altinget. I Norge derimot møtes forslaget med dyp skepsis. Skoleungdom beholder opparbeidet lønnsansiennitet fra det ene året til det neste i samme bransje. For butikk er det f.

Next

Minstelønn

minstelønn norge

Likelønnsbestemmelsen Kvinner og menn som arbeider i samme virksomhet har etter likestillings- og diskrimineringsloven rett til lik lønn for samme arbeid og for arbeid av lik verdi. Arbeidstaker på tilkalling må arbeide tilsvarende full stilling eller ha oppdrag tilsvarende fire måneder. Minstelønn er innført ved allmenngjøringsforskrifter kan bestemme at en landsomfattende tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere i en bransje — såkalt allmenngjøring. Minstelønn per time fra 1. Arbeidstakere på under 18 år skal ha en minstelønn på kr 119,30. Håndhevelse av denne regelen er avgjørende for at partene har tillit til hverandre, og respekterer avtalen. Minstelønnsavtaler En minstelønnsavtale er en spesiell type tariffavtale.

Next

Altinn

minstelønn norge

Det skal utbetales et overtidstillegg på minst 40 % av timesatsen. Det som passer for en bedrift vil ikke alltid passe for en annen. Ved brudd på reglene kan Arbeidstilsynet gi virksomheten pålegg, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr eller anmelde forholdet til politiet. En ny minstelønn på 198 kroner timen skal hindre sosial dumping i anleggsbransjen FriFagbevegelse JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Viktig informasjon Noe av det viktigste du som arbeidsgiver må huske på er at alle, også de under 18 år, har krav på en skriftlig avtale der både lønn, arbeidstid og arbeidsoppgaver står oppgitt. Informasjonsplikt, påseplikt og innsynsrett Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkårene følges.

Next

Minstelønn i hotell og restaurant fra 2018

minstelønn norge

Naturalytelser, såkalte frynsegoder er også vanlig. Jeg ser ingen fare for det. Her vil en lovbestemt minstelønn ende opp i et svært negativt regnestykke med lavere lønn for veldig mange arbeidstakere, påpeker Gabrielsen. For arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn skal det ved transportoppdrag med planlagt overnatting, utbetales diett i henhold til det norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Dette betyr at alle oppdragsgivere i en kontraktskjede har forpliktelser overfor arbeidstakere lengre ned dersom de ikke får utbetalt den lovpålagte minstelønnen fra sin arbeidsgiver. Dette er altså et minimumsnivå, og som regel mindre enn det den enkelt arbeideren får etter lokale forhandlinger.

Next

Minstelønn er ikke aktuelt for Norge, sier Anniken Hauglie

minstelønn norge

Minstelønn er absolutt Den minstelønnen som er avtalt i en minstelønnsavtale er absolutt for alle som er omfattet av overenskomsten. Dermed blir tariff-tillegget i perioden 23,- kroner per time, og fagbrevtillegget økes fra 8,- til 10,- kroner i timen. Riksmeklingsmannen er en viktig part i forhandlingen om denne typen avtaler. En lovfestet minstelønn bryter nemlig med et grunnleggende prinsipp i Norden, om at det er partene i arbeidslivet som forhandler om lønn og lønnsvekst, og at dette ikke er noe politikerne skal blande seg opp i. Hva tjener ungdom i butikk? Disse forhandlingene foregår normalt annet hvert år. Jeg vil også invitere partene i arbeidslivet til et møte for å drøfte saken. Dette er en sentral avtale som det forhandles om på nasjonalt nivå.

Next