Nitrogen kredsløb. Nitrogens kredsløb by frederik andersen on Prezi 2019-11-28

Kvælstofkredsløb

nitrogen kredsløb

. Begge disse N-forbindelser er letopløselige, og optages af planterne gennem rødderne. Blandt andet fordi intensiv indvinding af vand i boringerne påvirker mængden af vand i vandløbene. Ved dets hjælp bliver og luftformigt kvælstof til luftarten , der straks bliver opløst i jordvandet og omdannet til ammonium-ion. Og dels når havstrømmene sender varme mod den nordlige og sydlige halvkugle.

Next

Nitrogens kredsløb by frederik andersen on Prezi

nitrogen kredsløb

Samtidig kan vandkvaliteten og iltindholdet i vandløb og søer, uden en betydelig tilførslen af rent og koldt grundvand, forværres. Når musene var døde, undersøgte han den luft, som nu fandtes i beholderne. Der er derfor risiko for udvaskning af nitrat til bl. Kvælstoffiksering er nødvendigt for at kunne omdanne kvælstof i N 2 til varianter der kan blive brugt af levende. Nitrogenkredsløbet er vigtigt for alle organismer.

Next

Nitrogen og fosfor

nitrogen kredsløb

Her opstår der et forhold mellem planten og bakterien, hvor bakterien producerer ammoniak, som den bytter med kulhydrater fra planten. Nedfaldet af ammoniakforbindelser til dansk jord og danske farvande stammer altså overvejende fra danske kilder, og vi kan derfor selv reducere nedfaldet, bl. Den højeste vandstand er omkring april og den laveste vandstand omkring oktober. I rodknoldene får bakterierne bl. Kun en mindre del af vandet når ned til grundvandet. Men den balance er blevet slået i stykker, efter at vi mennesker for alvor begyndte at bruge energi for nogle hundrede år siden.

Next

Kvælstof

nitrogen kredsløb

I de sidste 200 år har menneskets aktivitet påvirket denne balance. Vi han brug for nitrogen i vores kredsløb tog det får vi gennem fødevarende. Dette resulterer så i at hele kvælstofskredsløbet starter fuldstændig forfra, hvilket man kalder for. Udvaskning af store mængder af nitrater fremkalder i vandløb, søer og fjorde. Nitrogendioxid dannes som et mellemprodukt i salpetersyreproduktionen.

Next

Nitrogen og fosfor

nitrogen kredsløb

Den oprindelige atmosfære på Jorden kunne mennesket ikke leve i. En vanddråbe opholder sig ikke lige længe de forskellige steder i kredsløbet. Potentialekort Når man vil vide hvordan grundvandspotentialet ser ud — det vil sige i hvilken dybde grundvandet befinder sig i 3 D — konstruerer man et potentialekort. Kvælstof er afgørende for mange biologiske processer og det indgår f. Som det fremgår af figuren fører havfugle en del fosfat tilbage fra havets fødekæder, hvor deres ekskrementer kan udgøre metertykke lag, som mennesket tidligere har udnyttet. Derfor vil klimaændringerne også medføre at der skal tages en lang række forbehold ved brug af gødning og pesticider. Det primære grundvandsmagasin er det dybe sammenhængende magasin af fersk grundvand, som fortsætter ned til det gradvist bliver mere salt ved forskellige dybder fra 30 til 2-300 meter.

Next

Kulstoffets kredsløb

nitrogen kredsløb

I grundvandszonen bevæger vandet sig mere eller mindre vandret mod områder, hvor grundvandsspejlet ligger lavere. Samtidigt påvirkes bestanden af fisk og bunddyr ved faldende vandstand i vandløbene. Man kan derfor undre sig over, at der overhovedet er fosfat tilbage på landjorden. Som et resultat af de stigende temperaturer, vil havniveauet også stige. Evolutionen har gjort, at forskellige organismer har tilpasset sig til forskellige områder på Jorden, men energi fra Solen er drivkraften. For at forstå denne proces til bunds, er det nødvendigt at kende de faktorer der styrer vandets bevægelser. Det gælder både for sandede jorde og for lerrige jorde.

Next

Vandets kredsløb

nitrogen kredsløb

Vandet har her sværere ved at sive ned igennem de vekslende lag af ler og sand. Herved kan vi holde styr på vandbalancen og de forskellige påvirkninger, og konkret vurdere hvordan vandføringer og vandstande ændrer sig som følge af ændret nedbør og vandindvinding. Det kan i sidste ende medføre at man må reducere indvinding af grundvand til drikkevand, i områder hvor sommervandføringen er meget lav, da indvindingen også reducerer vandmængden der strømmer i vandløbene. I Københavnsområdet bruger vi imidlertid væsentlig mere vand end hvad der kunne være optimalt for naturen. Saltlignende nitrider, M xN y, der indeholder N 3--ionen, kendes for alkalimetallerne, fx lithiumnitrid, Li 3N, de alkaliske jordartsmetaller samt for metaller i grupperne 3 og 13, fx scandiumnitrid, ScN, og aluminiumnitrid, AlN. Den vigtigste kilde til er , som indeholder ca.

Next

Nitrogen N2

nitrogen kredsløb

På store dele af Sjælland bruger vi i dag den mængde grundvand der kan udnyttes uden at påvirkningen af natur og vådområder er uforsvarlig. Vi mennesker kan kun optage kulstof ved at spise planter eller ved at spise et dyr, der har spist planter. Dette kan være skadeligt for og andre fordi alger bruger som dyrene har brug for. Den seneste landsdækkende opgørelse af grundvandsressourcen i Danmark blev foretaget i 2003. .

Next

Nitrogens kredsløb by frederik andersen on Prezi

nitrogen kredsløb

Op til 80% af den kvælstoffiksering der foregår i bælgplanter, bliver afgivet til den omgivende jord i form af bl. Vi håber, at siden vil inspirere både lærere, pædagoger og elever. På trods af at atmosfæren indeholder knap 80% nitrogen i form af N 2, er nitrogen den begrænsende faktor for primærproduktionen i de fleste økosystemer. Ud fra sådan et kort kan man blandt andet se vandskel, som er de højdepunkter hvor vandet deler sig og strømmer i forskellige retninger, samt hvor dybt man skal bore for at nå ned til grundvandet, hvis man planlægger nye indvindingsboringer. Herfra fordamper vandet atter, og kredsløbet er sluttet. Planterne optager og fordamper vand fra jorden, men samtidig nedsætter plantevækst den direkte fordampning fra jordoverfladen ved skygning. Organisk binding Denne fiksering af kvælstof skyldes visse bakterier, der har specielle enzymer.

Next

Kulstofkredsløb

nitrogen kredsløb

København får derfor vand fra andre dele af Sjælland. Anemonerne dækker imidlertid skovbunden og er i stand til at optage den frigjorte nitrat. © Kvælstofkredsløbet er komplekst, og kvælstofatomerne optræder i mange forskellige former. Bakterierne får den nødvendige energi fra planterne i form af kulstofforbindelser, mens planten til gengæld modtager brugbart kvælstof fra bakterierne. Nitrogen udgør 78% af den atmosfæriske luft som kvælstof, der er dinitrogen, dvs.

Next