Omaishoidon tuki 2020. VP HYKY 2020 Omaishoidon tuen esite 301219 2019-11-26

Kuntainfo: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2020 (STM)

omaishoidon tuki 2020

Vapaapäivien ja virkistysvapaiden pitäminen eivät vähennä hoitopalkkion määrää. Hakemuslomakkeita voi tulostaa Soiten kotisivuilta tai pyytää omaishoidontuen viranhaltijoilta. Jos hoidettavan kotikunta vaihtuu, hakemus omaishoidon tuesta on laitettava vireille uudessa kotikunnassa. Hoidon tarpeen arviointi Hoidon tarvetta arvioidaan kotikäynnillä. Hoitopalkkio porrastetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Next

Omaishoidon tuki

omaishoidon tuki 2020

Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Omaishoidon tuen palkkion voi halutessaan vaihtaa osittain tai kokonaan palveluseteliksi. Kuka voi saada omaishoidon tukea? Virkistysvapaat eivät vähennä hoitajan oikeutta vuorokauden mittaisiin vapaapäiviin. Palveluseteleitä voi käyttää osittain loman pitämiseen. Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa. Palvelun myöntäminen Omaishoidon tukea myönnetään pääsääntöisesti pitkäkestoiseen yli 3 kk omaishoitoon. Teemme arvioinnin asiakkaalle ja toimimme juuri kuten omaishoitaja toimii kotioloissa.

Next

Omaishoidon tuki

omaishoidon tuki 2020

Omaishoitoon sen sijaan sisältyy selkeä hoivan ja hoidon elementti, joka ei kuulu avustajajärjestelmään. Lakisääteisen vapaan lisäksi kunta voi myöntää kaikille omaishoidon tuen saajille myös enemmän vapaata ja alle vuorokauden mittaisia virkistysvapaita. Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja ei ole työsopimuslain 2 §:n tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Kunnan on otettava työtapaturma- ja ammattitautilain 3 §:n mukainen vakuutus hoitajalle. Hoitajan esittämän erityisen syyn perusteella hoitopalkkio voidaan sopia säädettyjä vähimmäismääriä pienemmiksi.

Next

Omaishoidon tuki

omaishoidon tuki 2020

Omaishoidontuen myöntämisperusteet ovat yhtenäiset koko Soiten alueella ja koskevat kaikkia ikäryhmiä. Varhaisen tuen palvelut Omaishoidon tuen palveluyksikkö Osoite: Savonkatu 23, 45100 Kouvola Palvelusihteeri Mervi Eteläpää-Pasenius Puhelinnumero: 040 483 1325 Yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien palveluohjaajat Kouvola: radan yläpuoli, Koria, Elimäki Outi Pitkänen Puhelinnumero: 040 510 2973 Kouvola: radan alapuoli, Kaipiainen, Keltakangas, Myllykoski, Ummeljoki Tia Hirn Puhelinnumero: 040 483 1875 Valkeala, Jaala, Anjala, Inkeroinen, Sippola, Liikkala, Ahvio Tarja Viinikka Puhelinnumero: 040 489 9467 Kuusankoski, Voikkaa Kirsi Pienimäki-Iilo Puhelinnumero: 044 223 8918 18—64-vuotiaiden omaishoidettavien palveluohjaaja koko Kouvola Taina Helmejoki Puhelinnumero: 040 548 0534 Alle 18-vuotiaiden omaishoidettavien palveluohjaajat Kouvola, Myllykoski, Keltakangas, Inkeroinen, Anjala, Ummeljoki, Sippola, Kaipiainen Marjo Jokela myös perhehoito Puhelinnumero: 040 483 2556 Kuusankoski, Valkeala, Jaala, Elimäki, Koria Hanna-Mari Frimodig myös omaishoitajien vertaistoiminta Puhelinnumero: 040 489 9394 Varhaisen tuen palvelut Omaishoidon tuen yksikkö Osoite: Vesivallintie 29, 48600 Kotka Palvelusihteeri Susanna Holkko Puhelinnumero: 040 688 3788 Aikuisten 18 vuotta täyttäneet ja ikäihmisten omaishoidettavien palveluohjaajat Kotka: Itä-, Etelä- ja Pohjois-Karhulan alue Hannele Moisio Puhelinnumero: 044 702 7505 Kotka: Kolkansaari ja Länsi-Kotkan alue Susanna Hakulinen Puhelinnumero: 040 526 5447 Kotka: Kotkansaari ja Mussalon alue Sanna Nieminen Puhelinnumero: 040 630 3404 Alle 18-vuotiaiden omaishoito ja vammaispalvelut Koko Kotkan alue Päivi Mäkilukkari Puhelinnumero: 040 574 2634. Haluamme omaishoitajalle toivottaa hyviä lomahetkiä ja stressitöntä aikaa. Lakisääteisten vapaapäivien lisäksi kunta voi myöntää hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella lisävapaapäiviä sekä mahdollisuuden vuorokautta lyhyempiin virkistysvapaisiin. Suunnitelman avulla varmistetaan hoidon toteutus niin, että omaishoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa turvaa hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut. Omaishoidon tuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön säännöllisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Kunta voi kuitenkin alentaa tai jättää asiakasmaksut perimättä.

Next

VP HYKY 2020 Omaishoidon tuen esite 301219

omaishoidon tuki 2020

Käytännössä hoitaja on yleensä osallistunut hoidettavan hoitoon ja huolenpitoon jo ennen omaishoitosopimuksen tekemistä. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka koostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja annettavista vapaista sekä omaishoitoa tukevista muista palveluista. Lainsäädäntö Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiliitto on kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Tahdomme hoitomme vastaavan jo totuttua toimintatapaa, jottei hoidettava koe oloansa ahdistuneeksi. Maksu on vuonna 2020 enintään 11,40 euroa vuorokaudelta. Hakijan tulot eivät vaikuta omaishoidon tuen määrään. Voimassa oleviin palkkioihin tehdään vuosittain indeksitarkistus.

Next

Omaishoidon tuki

omaishoidon tuki 2020

Kun apua tarvitseva perheenjäsen selviytyy kotona pienen arkisen auttamisen turvin, ei omaishoidon tukea yleensä myönnetä. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin hoitoon sidotuilla omaishoitajilla on oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa jokaista sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoidettavan hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Hoitajan vapaan aikainen hoito tulee lähtökohtaisesti järjestää avohuollon palveluna ja yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteisiin sopivalla tavalla. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi vaikka hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan noin 5-7 tuntia vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja tai hän saa kuntoutusta tai opetusta. Kohderyhmäämme kuuluvat apua ja tukea asioiden ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin tarvitsevat ennen aikuisikää vammautuneet ihmiset sekä heidän läheisensä.

Next

Soite

omaishoidon tuki 2020

Raportoimme loman ajan kuulumisista tarvittaessa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Sekä hakemus että lääkärinlausunto toimitetaan yhtäaikaisesti seuraaviin osoitteisiin: Yli 65-vuotiaiden hoidettavien hakemukset: Kokkola: Soite, Asiakasohjaus ja avopalvelut, Torikatu 50, 67100 Kokkola Kruunupyy: Soite, Asiakasohjaus ja avopalvelut, Hörbyntie 2, 68700 Teerijärvi Lestijokilaakso: Soite, Asiakasohjaus ja avopalvelut, Peltokatu 10, 69100 Kannus Perhonjokilaakso: Soite, Asiakasohjaus ja avopalvelut, Koulutie 33, 69700 Veteli Alle 65-vuotiaiden hoidettavien hakemukset: Soite, Vammaispalvelutoimisto, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola. Palvelua voi käyttää myös omaishoitajan joutuessa sairaalaan. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle annettavista palveluista peritään hoidettavalta tuloista riippumaton, vuorokausikohtainen maksu. Omaishoitajan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Next

Omaishoidon Apu

omaishoidon tuki 2020

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan järjestää myös toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Omaishoitotilanne voi syntyä vähitellen: omainen auttaa yhä enemmän joissakin arjen toimissa, kunnes huomaa, että läheinen ei enää selviydykään ilman apua. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain palkkakertoimella. Lisäksi kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Next

Omaishoidon tuki

omaishoidon tuki 2020

Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia on tarkistettu elinkustannusindeksin mukaisesti. Omaishoidon tuki voi kuitenkin vaikuttaa joihinkin eläkkeisiin, Kelan työmarkkinatukeen tai muihin etuuksiin. Omaishoidon tukea voidaan myöntää sekä pitkä- että lyhytaikaisen tarpeen perusteella silloin, kun omaisen antama hoito tai avustaminen on hoidettavan edun mukaista ja edellytykset omaishoidon toteuttamiseksi ovat olemassa. Kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Perheen tulot ja varallisuus eivät vaikuta palkkion määrään.

Next

Omaishoidon Apu

omaishoidon tuki 2020

Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoidon tuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Heidän avun ja levon tarpeestaan on hyvä keskustella hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa. Laitoshoidon vaihtoehtona voidaan tarjota palveluseteliä, jolla voidaan hankkia tilapäishoitoa hoivakodissa tai vastaavassa paikassa. Tämä koskee vuonna 1940 ja sen jälkeen syntyneitä henkilöitä. Valinnan toistaiseksi voimassa olevan ja määräaikaisen sopimuksen välillä on perustuttava hoidettavan etuun.

Next