Státní občanství české. Žádost o udělení státního občanství České republiky 2019-12-01

Státní občanství, co vyplnit ve formuláří?

státní občanství české

Udělení státního občanství České republiky Státní občané cizího státu s trvalým pobytem na území České republiky mají možnost nabýt státní občanství České republiky udělením. Do této kategorie spadají i žadatelé o české státní občanství pro Ukrajince. Souhlas druhého rodiče, případně úřední ověření podpisu, se nevyžaduje za podmínek uvedených v odstavci 2. Žadatel může složit státoobčanský slib nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy mu byla výzva ke složení státoobčanského slibu doručena. Z jiných než zákonem stanovených důvodů uvedených výše splnění podmínek pro udělení českého státního občanství prominout nelze. Opatrovník připojí k žádosti pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení.

Next

Žádost o udělení státního občanství České republiky

státní občanství české

§ 24 1 Vyhovuje-li se žádosti o udělení státního občanství České republiky, vydá ministerstvo žadateli listinu o udělení státního občanství České republiky namísto stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí. Nabývání a pozbývání státního občanství upravuje z roku , který od 1. Úřad příslušný k podání žádosti vyplní se žadatelem dotazník a žádost o udělení státního občanství se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zašle Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne. Zákon o státním občanství dále zakotvuje zákonné důvody, na základě kterých je možné žadatelům některé z výše uvedených podmínek pro udělení českého státního občanství prominout. Státoobčanský slib lze v případě důvodů hodných zvláštního zřetele složit i v cizině před vedoucím zastupitelského úřadu nebo konzulárního úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem nebo před jím pověřenou osobou.

Next

186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky

státní občanství české

Následně vykonávaný test, který se zaměří právě na běžné záležitosti každodenního života či české zvyky a tradice, by proto neměl představovat překážku získání českého občanství pro Ukrajince. Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může podat samostatnou žádost o udělení státního občanství České republiky pro dítě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. Státoobčanský slib se skládá veřejně a slavnostním způsobem před ředitelem krajského úřadu v hlavním městě Praze před tajemníkem úřadu městské části Praha 1 až 22 , nebo před jím pověřenou osobou. Žadatel v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti. § 25 Pokud ministerstvo žádost o udělení státního občanství České republiky zamítne, může žadatel podat novou žádost nejdříve po uplynutí 2 let od dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

Next

Občanství

státní občanství české

Státní příslušnost také zaručuje plné využívání výhod státního občanství. Nepřetržitý pobyt na území Československé socialistické republiky před 1. § 21 Postup orgánů státní správy při provádění tohoto zákona upraví podrobněji ministerstvo vnitra. Úřad příslušný k podání žádosti vyplní se žadatelem dotazník a žádost o udělení státního občanství se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zašle Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne. Do doby pobytu požadované v písmenech a a b se započítává doba jakéhokoli oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku. Zastupitelský úřad o doručení dokladu o nabytí státního občanství cizího státu bezodkladně informuje příslušný krajský úřad. Z žádosti dále musí být patrné, zda a z jakých důvodů žadatel žádá o prominutí splnění podmínek pro udělení státního občanství České republiky.

Next

Státní občanství České republiky

státní občanství české

Spolu s ním nabývají státního občanství republiky i jeho děti mladší 15 let, nad nimiž vykonává výlučně rodičovská práva nebo o nichž se tak dohodne s druhým rodičem, a které pojme do svého prohlášení. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže druhý rodič vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před správním orgánem, u něhož je žádost podána. Dotčená fyzická osoba je povinna za účelem zjištění státního občanství poskytnout potřebnou součinnost. K učinění výjimky není oprávněn ani ministr vnitra či jiný ústavní činitel. Opatrovník k prohlášení připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení. Berese to podle otce nebo matky.

Next

Státní příslušnost

státní občanství české

Rozdíl mezi občanstvím státním a občanstvím obce je zejména ten, že stát má svrchovanou státní moc na územím a obec pouze moc samosprávnou. Ustanovení § 19 a 20 se nepoužijí. Fyzická osoba má právo například na ochranu ze strany státu, pobývat na území státu a účastnit se správy veřejných záležitostí. K žádosti přiloží zákonný zástupce nebo opatrovník rodný list dítěte a zároveň vyplní dotazník, ve kterém se uvedou identifikační údaje dítěte a rodičů, údaje o určení otcovství a další skutečnosti rozhodné pro posouzení žádosti; dotazník je uveden v příloze č. Z jiných než zákonem stanovených důvodů uvedených výše splnění podmínek pro udělení českého státního občanství prominout nelze. Je-li prohlášení podle věty první činěno pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě pozbylo státní občanství České republiky.

Next

Státní příslušnost

státní občanství české

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením superlegalizační doložkou nebo tzv. Možné důvody pro prominutí této podmínky: Z důvodů hodných zvláštního zřetele. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel. § 14 1 Státní občanství České republiky lze udělit, pokud má žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě a po dobu alespoň 5 let, b po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, nebo c po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let. Slibuji, že budu dodržovat její Ústavu a ostatní zákony České republiky. Společná ustanovení k nabývání státního občanství České republiky prohlášením § 37 1 K přijetí prohlášení je příslušný krajský úřad, a to podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky; pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměl, je k přijetí prohlášení místně příslušný Úřad městské části Praha 1. Díl 6 Nabývání státního občanství České republiky udělením § 11 O udělení státního občanství České republiky rozhoduje ministerstvo.

Next

Portál veřejné správy

státní občanství české

Lidièky to je snad jasný ne. Při posuzování, zda fyzická osoba je nebo byla českým státním občanem nebo československým státním občanem, se postupuje podle právních předpisů účinných v době, kdy mělo dojít k nabytí nebo pozbytí státního občanství této osoby. Rodiče se mohou dohodnout o státním občanství dítěte a zvolit mu státní občanství Slovenské socialistické republiky prohlášením, učiněným do 6 měsíců po narození dítěte. Dále by měla být podepsána a datována a také je vhodné ji i stručně odůvodnit. Jestliže nebyl přihlášen k trvalému pobytu na území republiky ani na území Slovenské socialistické republiky, je státním občanem republiky, měl-li, popřípadě jeho rodiče, před odchodem do ciziny, na jejím území poslední trvalý pobyt. Zkouška z českých reálií se provádí u Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

Next

Státní občanství České republiky

státní občanství české

Ministr vnitra rozhodne o takto podaném rozkladu ve lhůtě 120 dnů ode dne podání rozkladu. Jitka Horáčková 221 097 144 106 Marie Fršlínková 221 097 499 112 Monika Hanzlíková 221 097 152 111 Ing. Dále lze nabývání státního občanství členit na nabytí na základě volního aktu či nabytí ex necessitate iuris. Ve skutečnosti se nejedná o velmi extrémně náročnou zkouška. Správní poplatek se hradí pouze v případě kladného vyřízení žádosti, tj.

Next