Tore storehaug. 381. Tore Storehaug (Indlæg) 2019-11-27

Tore Storehaug

tore storehaug

Viss me ikkje løyser klimaproblema, så har me eit større fattigdomsproblem; skal me klara å få folk ut av fattigdom, er me nøydde til å gjera det med dei rette energiløysingane. Men du kan bruka peikefingeren til å seia noko om korleis ein vil ha det, og samstundes retta fingeren mot deg sjølv som stat, og seia at ein kan stilla høgare krav til produkta ein kjøper, slik at tinga våre varer lenger. Når du ser utviklinga som skjer spesielt i Afrika, så slepp dei å gjera dei feila som me gjorde. Eg har ei stor oppgåve eg har fått hjå våre veljarar, og den skal eg ta. Får me fram desse kjernesakene våre vil me spela ei viktig rolle i norsk politikk framover.

Next

Kristelig Folkeparti

tore storehaug

Der meiner eg det er eit viktig handlingsrom: Klimakampen handlar ikkje berre om grafar og statistikk, det handlar om korleis eg og du vel å forhalda oss til omgjevnadane våre. For KrF og i den kristendemokratiske ideologien er det ikkje berre det som kan teljast, som tel, påpeikar han. Ein kan forstå Tore Storehaug; tysdag morgon er det Kristeleg Folkeparti som ser ut til å ha vorte den største taparen blant partia på den borgarlege sida. Som han seier sjølv: — Eg er veldig glad for å vera i den komiteen, for då kan eg både vera idealist og «Tore frå Flokeneset». Korleis kan det omsetjast til god miljøpolitikk? Nesten ei halvering av KrF-veljarmassen i Sogn og Fjordane, med andre ord. Så då eg vakna og skjønte at eg skulle på Stortinget så var eg jo veldig glad for det, men … No blir eg jo 29 før eg får sjansen igjen. Bilde: Ole Ramshus Sælthun - Det var ikkje det resultatet eg håpa på, konstaterer KrF sin stortingskandidat frå Sogn og Fjordane overfor Porten.

Next

Storehaug, Tore

tore storehaug

Du er 25 år og kjem truleg inn på Tinget for eit parti med eit svært krevjande utgangspunkt. Det er forskjell på moral og moralisme. Hvor reiser du helst på ferie? Der blei eg kjent med enkelthistorier som forstod at eg hadde levd eit meir priviligert liv enn eg visste. Eg har og hundrevis av timar minst i garnrepreasjons-bransjen og fått godt med lommepengar etter å ha fiska med garn på sjarken til far min. Kanskje Angela Merkel, for det er få som har stått så støtt som henne gjennom ei krevande tid for vår verdsdel. Dette blir kompensert med utjamningsmandata, og dei blir fordelte etter ein formel som går på kor godt partia har gjort det i dei ulike fylka sett opp mot kvarandre. Og når 95,1 prosent av stemmene er opptalt tysdag morgon ser faktisk Venstre, med sine 4,3 prosent, ut til å ha passert KrF - som står på 4,2 prosent.

Next

Biography: Storehaug, Tore

tore storehaug

De siste årene har de nordiske helsevesenene utviklet seg mye og utviklet seg i linje med Könberg-rapporten om det framtidige nordiske helsearbeidet, med de retningslinjene som der ble lagt. Kva er viktige saker å jobba for for ditt vedkomande? Eg meiner abortlova var eit viktig steg for kvinnefrigjeringa. Men kort fortalt har alle fylker eitt utjamningsmandat og desse får i all hovudsak dei minste partia fordi desse ikkje har nok røyster i dei einskilde fylka til å få inn direkte representantar. Når det er gjort er eg veldig glad for å få meg ein tur på sjøen eller i marka. Fotograf: FlipFilm Daniel Mork Hva liker du å gjøre på fritiden? Men dei seig nærare og nærare sperregrensa di nærare valet ein kom medan Venstre løfta seg noko att. Så når eg blei utfordra veldig direkte no så synest eg det var vrient. Mæland Idealisten frå Sunnfjord fortel at han har ein ambisjon om å løfta fram ein ideologisk dimensjon i miljøpolitikken til KrF, som eit korrektiv til kravet om stadig veksande velstand.

Next

Skuffa og spent:

tore storehaug

Familiepolitikk for fleire enn i dag er svært viktig. Som representant i energi- og miljøkomitéen får han jobba med dei store, globale utfordringane som tente den politiske gløden i han for ti år sidan, samstundes som han representerer natur- og energifylket Sogn og Fjordane. Eg vil ikkje ha ein brå kostnadsauke som gjer at folk som bur på plassar der det er meir utfordrande blir treft hardare. Då vert eg uroa for at jenter på min alder skal kjenne seg bekymra. Elen är säker, skolmaten nyttig och kulturen tillgänglig. Det er ting eg meiner ein kan gjera politisk, og som òg er signal som er med på å skapa den kulturendringa me må ha. Eg er skuffa over resultatet både i landet generelt og fylket spesielt, seier Storehaug.

Next

Kristelig Folkeparti

tore storehaug

Les også: - Det skil berre nokre få hundre stemmer, så eg veit ikkje om eg kjem inn enno, seier Storehaug klokka 8 tysdag morgon. KrF nesten halvert i Sogn og Fjordane Han har for så vidt grunn til det; Sogn og Fjordane er fylket der KrF går mest tilbake. Og når han denne hausten hadde planar om endeleg å få bruka meir tid på fjorden etter fleire år med studiar og jobb i Oslo, blei han i staden vald inn på Stortinget. Foto: Privat — Eg synest det er forunderleg at ein slik utsegn kjem frå ein KrFar som er så ung. Og det jobbar me for at skal gå an. Det er der ein del av ressursane våre ligg. Men, det er ein nedgang på 3,8 prosent frå sist val.

Next

Skuffa og spent:

tore storehaug

Om han kjem inn, forsvinn Sveinung Rotevatn V ut. Eg synest det er litt vanskeleg. Det trur eg kanskje er ambisjonen min, viss eg skal oppsummera det med ei setning: Me treng politikarar òg i energi- og miljøkomiteen som har større draumar enn billig bensin. Hva var din første jobb og hva lærte du av det? Veldig mykje av det går til eit auka forbruk. Dei enda ganske på landssnittet, 4,3 prosent. God etikk handlar om å leggja til rette for at folk skal ta gode val, og så skal folk få lov til å ta dei vala. Dette utspelet har vakt reaksjonar hos fleire.

Next

Tore Storehaug (KrF) har større draumar enn billig bensin

tore storehaug

Fra den norske debatten kan en bare tenke på Tynset sykehus, men også eksempel som viser at en trenger å få til bedre samarbeid, for i forlengelsen av debatten om Tynset sykehus viser det seg at det finnes grensehinder fordi en mangler god kollektivtransport for dem som skal benytte seg av pasienttjenester på forskjellige sider av grensen. Som nyvalt stortingsrepresentant og som medlem av energi- og miljøkomiteen er det viktig for meg å løfte saka frå første dag, seier Tore Storehaug, energipolitisk talsmann i KrF. Éin ting er at eg ikkje trur det er ein sunn måte å byggja eit samfunn på — du byggjer på sandgrunn, for å seia det med KrF-språk. I dag er Kjell Ingolf Ropstad finanspolitisk talsperson i KrF og kollega av Storehaug på Stortinget. I mellomtida kan han bruka tida si på å syta for at det framleis er fisk i Førdefjorden om fire år.

Next

Storehaug, Tore

tore storehaug

Når du hyklar, har du i alle fall anerkjent kva som er galt, ler Storehaug. Og ho er sterkt engasjert når ho fortsett resonnementet sitt. Behandlingen som har vært i utvalget, bygger på informasjonshenting om det pågående samarbeidet og en høring til de nasjonale myndighetene, og utvalget har kunnet konstatere at det finnes ganske stor støtte for å kunne øke samarbeidet mellom de nordiske helsevesenene på relevante områder. Kontantstøtta og eigongsstøtta - viktige saker - Sjølv om du er skuffa ligg du trass alt an til å koma inn på Stortinget. Han minnest då statsbudsjettet for første gong runda 1000 milliardar kroner, i 2012 — i dag er det over 1400 milliardar.

Next